Nieuw Delft

Naam bronhouder : 

gemeente Delft

Plangebied

zuidelijk deel van de spoorzone

Fase: 

tranche 9 – aangevraagd

Tranche: 

art. 7c

Doel omgevingsplan :

  • ontwikkelen woningbouw, commerciële ruimten, voorzieningen en een stadspark boven op het ondergrondse spoortracé
  • ervaring opdoen met het regelen van innovatieve                                                                                                                                                                                                                         duurzaamheidsoplossingen

Reden aanvraag :

  • flexibiliteit bij planontwikkeling
  • uitproberen nieuwe ontwikkelvormen

Meer informatie :

www.nieuwdelft.nl

Delft-Spoorzone (is nog in behandeling, negende tranche CHW)

De ondertunneling van de spoorlijn door Delft, maakt de herontwikkeling van de 40 ha grote Spoorzone mogelijk. De gemeente Delft wil het zuidelijk deel van de Spoorzone (project Nieuwe Delft, 24 ha) vraaggestuurd en vanuit de beginselen van ‘uitnodigingsplanologie’ ontwikkelen met woningbouw, commerciële ruimten, voorzieningen en een stadspark boven op het spoortracé. De gemeente verzoekt om, in aansluiting op het experiment ‘pilot Bredere reikwijdte bestemmingsplan’ uit de zevende tranche van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet, vooruitlopend op de Omgevingswet een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte te kunnen opstellen. Dit experiment maakt het mogelijk om de benodigde flexibiliteit bij de ontwikkeling te betrachten en nieuwe ontwikkelvormen uit te proberen. Het experiment biedt daarvoor ruimte, onder meer met de verlenging van uitvoeringstermijn en met flexibele regels voor het aantonen van de uitvoerbaarheid en voor het milieuonderzoek.

Nieuwe Delft wordt een innovatief gebied met een hoge mate van duurzaamheid. Het experiment moet een vorm vinden om deze hoge duurzaamheidsambitie met regels te waarborgen. Het experiment verruimt de reikwijdte van het bestemmingsplan van ‘een goede ruimtelijke ordening’ tot ‘een veilige en gezonde fysieke leefomgeving alsmede het doelmatig beheer, gebruik en ontwikkeling van die fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke functies’. Dit moet het mogelijk maken om regels over duurzaamheid in het plan op te nemen. Het is de bedoeling om in het experiment ervaring op te doen met het regelen van innovatieve duurzaamheidsoplossingen.