Omgevingsplan Ridderkerk

Naam bronhouder: 

gemeente Ridderkerk

Plangebied

Bedrijventerrein Donkersloot

Tranche: 

art. 7c

Fase:

12e tranche

Kenmerken omgevingsplan

Doel is om o.a. de gemeentelijke verordeningen, welstandregels, milieuregels en overige relevante regels op het gebied van de fysieke leefomgeving te integreren in het plan. Verder ook om duurzaamheid en innovatief gebruik te stimuleren.

Ridderkerk

Algemeen:

De gemeente Ridderkerk wil innovatieve koplopers ondersteunen door slimme gebalanceerde regelgeving te ontwikkelen zodat het bedrijventerrein kan blijven ontwikkelen en Ridderkerk een belangrijke leverancier van hoogwaardige arbeidsplaatsen blijft.

Middels een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte komt op een nieuwe wijze invulling aan de milieuregelgeving en aan het duurzaam gebruik van het gebied.

Daarnaast wordt bezien hoe een betere integratie en afstemming van ruimtelijke- en milieuregels in de fysieke leefomgeving kan plaatsvinden. Uitgangspunt is dat de regeling voor bedrijven duidelijker en eenvoudiger moet worden en dat bedrijven gestimuleerd worden om innovatief en duurzaam te ondernemen.

Door middel van een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte gaat de gemeente Ridderkerk en de DCMR werken aan een betere afstemming tussen ruimtelijke ordening en milieuregelgeving.

De gemeente, DCMR en verschillende van de aanwezige bedrijven op het bedrijventerrein Donkersloot zullen in samenwerking uitvoering geven aan hun ideeën over de verduurzaming van het bedrijventerrein.

Hierbij moet gedacht worden aan maatregelen aan de ontvangstzijde (omliggende woningen) om het woonklimaat te verbeteren

  • meer ruimte te bieden aan het hergebruik van bedrijfspanden
  • het stimuleren van overslag van transport over land naar transport over water, waardoor verkeersbewegingen teruggedrongen kunnen worden.

De huidige regelgeving biedt onvoldoende mogelijkheden om deze aspecten mee te wegen bij het toestaan van activiteiten.

Verbeelding Omgevingsplan Ridderkerk

Verbeelding-Omgevingsplan-Ridderkerk