Omgevingsplan Oldenzaal

Naam bronhouder : 

gemeente Oldenzaal

Plangebied

grondgebied dekkend (1e fase – deelgebied Nieuw Stedelijk Kerngebied)

Fase:

voorontwerp

Tranche: 

8e tranche

Kenmerken omgevingsplan:

het mogelijk maken van nieuwe ontwikkelingen en het stimuleren van nieuwe projecten (uitnodigingsplanologie, organische ontwikkeling).

Omgevingsplan Oldenzaal

Algemeen:

De gemeente Oldenzaal gaat, vooruitlopend op de nieuwe Omgevingswet, samen met Tonnaer een omgevingsplan opstellen voor het hele gemeentelijk grondgebied.

Hiervoor heeft de gemeente zich aangemeld als deelnemer aan het innovatieve experiment ‘bestemmingsplan met bredere reikwijdte’ in het kader van de 8e tranche van de Crisis- en herstelwet. Aanleiding hiervoor is de ‘Structuurvisie Oldenzaal’ die ruimte geeft voor ondernemerschap en zelfrealisatie en die ontwikkelaars/initiatiefnemers wil verleiden om samen met de gemeente te bouwen aan de toekomst van Oldenzaal.

Het Oldenzaalse doel van het experiment Omgevingsplan is om de nieuwe houding vanuit de structuurvisie vast te leggen. Het Omgevingsplan Oldenzaal vormt de juridische basis voor afspraken met partijen en de ruimtelijke kaders waarmee de kwaliteit wordt geborgd.

Vertaling van de flexibele benadering en uitnodigingsplanologie uit de structuurvisie is uitgangspunt. Hoofddoelstelling is: “Het omgevingsplan maakt ontwikkelingen mogelijk!” Het gaat om organische ontwikkeling met een flexibele invulling op basis van initiatieven vanuit de markt. Formele vereisten, zoals onderzoekslasten en het aantonen van de uitvoerbaarheid binnen de planperiode, mogen niet belemmerend werken.

Naast transparantie en snelheid in het ruimtelijke proces, wil de gemeente met het omgevingsplan ook adequate mogelijkheden hebben om tot kostenverhaal over te gaan op het moment dat een initiatief daadwerkelijk wordt gerealiseerd (voorwaardelijke bestemming / verplichting).

verbeelding omgevingsplan Oldenzaal

Oldenzaal