Binnensingelgebied

Naam bronhouder : 

gemeente Enschede

Plangebied

Binnensingelgebied

Fase:

voorontwerp

Tranche: 

art. 7c

Doel omgevingsplan :

  • gebied transformeren tot een gebied met een mix van functies
  • ontslakkingskuur’ voor het sectoraal beleid en het centraal stellen van een integrale benadering,
  • accent leggen op zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik via hergebruik en inpassing van bestaand vastgoed,
  • verduurzamen energievoorziening,
  • sociale veiligheid,
  • bescherming bieden aan gebiedsspecifieke omgevingswaarden

Reden aanvraag :

flexibeler instrumentarium

Meer informatie :

Enschede – Binnensingelgebied (10e tranche, nog in behandeling)

Het Binnensingelgebied ligt in het centrum van de gemeente Enschede en wordt gekenmerkt door een groot aandeel braakliggende terreinen en leegstaande gebouwen. Dit heeft negatieve gevolgen voor de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van de stad. Enschede heeft geen opgave voor grootschalige toevoegingen en uitbreidingen. De problemen van het Binnensingelgebied moeten worden opgelost in een krimpsituatie. Dit vergt andere keuzes en een andere rol voor de gemeente: meer gericht op nieuwe vormen van samenwerking met partners in de stad en de bewaking van kwaliteit. De opgave in het Binnensingelgebied bestaat uit een transformatie tot een gebied met een mix van functies: horeca, wonen, groen, pleinen, kantoren, cultuur en winkels. In de krimpsituatie kan de transformatie niet vooraf worden vormgegeven. Het is een proces van lange adem waarbij het gebied stapsgewijs wordt getransformeerd naar functies waar vraag naar is. De gemeente Enschede constateert dat de flexibiliteit in ruimtelijke ontwikkelingen mede wordt beperkt door de veelheid aan regels in gemeentelijke beleidsnota’s en uitspraken. Een van de doelen binnen het project Binnensingelgebied is het volgen van een ‘ontslakkingskuur’ voor het sectoraal beleid en het centraal stellen van een integrale benadering. Daarnaast wil de gemeente het accent leggen op zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik via hergebruik en inpassing van bestaand vastgoed, de energievoorziening verduurzamen, aandacht houden voor sociale veiligheid en bescherming bieden aan gebiedsspecifieke omgevingswaarden. De gemeente wil de mogelijkheden van het toekomstige omgevingsplan gebruiken om de gewenste ontwikkeling van het gebied te realiseren.