Brainpark

Naam bronhouder : 

gemeente Eindhoven

Plangebied

gebied begrensd door A58, A2, A. Fokkerweg en Spottersweg

Fase:

10e tranche

Tranche: 

art. 7c

Doel omgevingsplan : 

  • een plek worden waar hightech toeleveranciers samenkomen en samenwerken
  • benutten van de ecologische en landschappelijke kwaliteiten van het gebied
  • bereiken van een goede omgevingskwaliteit

Reden aanvraag : 

flexibeler instrumentarium

Meer informatie : 

www.eindhoven.nl/brainportpark

Brainpark – gemeente Eindhoven (10e tranche, nog in behandeling)

In de Brainportregio Eindhoven zijn al verschillende initiatieven in ontwikkeling ten behoeve van de hightech-industrie: de Hightech Campus, TU/Science Park, Automotive Campus NL en het creatieve cluster Strijp-S. Aanvullend op deze ontwikkelingen moet de Brainpark Industries Campus een plek worden waar hightech toeleveranciers samenkomen en samenwerken. De te vestigen bedrijven worden gestimuleerd tot het benutten van mogelijkheden van co-creatie, het delen van technische voorzieningen en een flexibel gebruik van bedrijfsruimten. Door de gewenste omvang van het terrein en het ambitieniveau zijn er geen bestaande terreinen beschikbaar waar de ontwikkeling van de campus kan worden gerealiseerd. Op de nu gekozen locatie wil de gemeente een goede, flexibele inrichting van het terrein mogelijk maken. Tegelijkertijd streeft de gemeente naar het benutten van de ecologische en landschappelijke kwaliteiten van het gebied en het bereiken van een goede omgevingskwaliteit door in te zetten op duurzame vormen van mobiliteit en energie en het stimuleren van gezamenlijke systemen voor waterbeheer, opslag van gevaarlijke stoffen en afvalmanagement.