Bergwijkpark Noord

Naam bronhouder : 

gemeente Diemen

Plangebied

noordoostelijk van de Gooiseweg, tussen de Daalwijkdreef en de trein- en metrolijn

Fase:

10e tranche, nog in behandeling

Tranche: 

art. 7c en 7d

Doel omgevingsplan :

  • organisch herontwikkelen van kantorenlocatie met hoge leegstand

tot een gemengd woonwerkgebied met bijbehorende voorzieningen

  • innovatieve maatwerkvoorschriften die zoveel mogelijk parallel aan de realisatie van het

project zullen worden uitgevoerd en waarbij gestreefd wordt naar het wegnemen van de geluidbelasting voor het moment van ingebruikname van woningen

  • aansluiten bij duurzame energiebronnen

Reden aanvraag :

experimenteren met het werken met een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte en de daarbij horende mogelijkheden voor kostenverhaal

Meer informatie :

https://bergwijkpark.diemen.nl

Diemen-Bergwijkpark  (10e tranche, nog in behandeling)

Het kantorengebied Bergwijkpark Noord ligt noordoostelijk van de Gooiseweg, tussen de

Daalwijkdreef en de trein- en metrolijn. Het gebied is ongeveer 45 ha groot. De

kantoren dateren uit de jaren ‘70 en ’80 van de vorige eeuw en kennen inmiddels een

leegstand van meer dan 75%. Het is, mede gezien het overaanbod op de

kantorenmarkt, niet de verwachting dat in deze situatie veel verandering zal komen. Het

doel is daarom om het gebied stapsgewijs te herontwikkelen tot een gemengd woonwerkgebied

met bijbehorende voorzieningen. Hiermee wordt de leefbaarheid van het

gebied verbeterd. Met de beoogde nieuwbouw van appartementen in met name de

categorieën goedkope koop- en middeldure huur wordt voorzien in de behoefte aan

passende woonruimte. Door de economische crisis is het aantal woningzoekenden voor

de Stadsregio Amsterdam sterk gegroeid. De realisatie van de nieuwbouw draagt

vanzelfsprekend bij aan de bouwproductie in Nederland, waarmee de bouwsector die het

zo zwaar te verduren heeft, geholpen is.

Het innovatieve karakter van de gebiedstransformatie van Bergwijkpark zit onder andere

in de organische manier van herontwikkeling, in een gewenst planologisch-juridisch

kader waarmee vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet kan worden

geëxperimenteerd met het werken met het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte en

de daarbij horende mogelijkheden wat betreft het instrumentarium voor kostenverhaal.

Het in 2012 opgestelde Strategische Masterplan voor het gebied is een schoolvoorbeeld

van uitnodigingsplanologie. Insteek hierbij is dat de gebiedstransformatie voor de

gemeente kostenneutraal verloopt en dat het kostenverhaal voor de infrastructurele

werken wordt losgekoppeld van de integrale gebiedsexploitatie door dit te koppelen aan

een concreet deelgebied.

Voorts wordt voor het aspect geluid gezocht naar innovatieve maatwerkvoorschriften die

zoveel mogelijk parallel aan de realisatie van het project zullen worden uitgevoerd en

waarbij – ten behoeve van de leefomgevingskwaliteit – gestreefd wordt naar het

wegnemen van de geluidbelasting voor het moment van ingebruikname van de

woningen. Met het oog hierop wordt Bergwijkpark toegevoegd aan artikel 7d van het

Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (onderdeel D).

Bij de herontwikkeling van Bergwijkpark wordt er ook naar gestreefd om aan te sluiten

op duurzame energiebronnen. Hiertoe wordt onderzoek gedaan naar wat voor

Bergwijkpark het beste energiesysteem is: aantakken op het bestaande warmtenet van

Nuon, dat wordt gevoed vanuit de Diemercentrale of aansluiting op te realiseren WKObronnen

of het (verplicht) aanbrengen van zonnecollectoren. Met het aantakken op het

bestaande warmtenet wordt dit warmtenet efficiënter gebruikt. Hiermee wordt een

aanzienlijke CO2-reductie bereikt.