Rijnhaven Oost

Naam bronhouder : 

gemeente Alphen aan den Rijn

Plangebied

Rijnhaven Oost

Fase:

Tranche: 

art. 7c

Algemeen

Het gebied Rijnhaven Oost is via het ministerie van Infrastructuur en milieu aangewezen als pilotproject in het kader van de Crisis en herstelwet en daarom kan Alphen aan den Rijn vooruitlopen op de Omgevingswet en aan de slag gaan met een eerste omgevingsplan.
Het omgevingsplan heeft een bredere reikwijdte dan een traditioneel bestemmingsplan en ziet erop om naast een ‘goede ruimtelijke ordening’ ook een veilige en gezonde fysieke leefomgeving te bereiken en in stand te houden.

Doel

Doel is Rijnhaven Oost te transformeren naar een woon-, werk- en recreatiegebied. Uitgangspunt daarbij is een flexibel planologisch regime. De gemeente heeft, mede vanwege de ambitieuze planning voor het omgevingsplan, aan Tonnaer gevraagd of zij met een kritische juridische blik naar het plan kunnen kijken en een juridische controle kunnen verrichten.

Omdat in het kader van de Crisis- en Herstelwet van de Wro en dus ook van de Rostandaarden wordt afgeweken, is het plan niet goed te raadplegen op ruimtelijkeplannen.nl. Omdat de viewer van Tercera dit wel kan, heeft de gemeente deze viewer aangeschaft om het omgevingsplan te tonen.

Klik hier om het omgevingsplan te raadplegen.

Gebied Rijnhaven Oost in viewer

alphen aan den Rijn - Rijnhaven Oost

Tercera en Tonnaer zijn betrokken geweest bij het maken en voor de visualisatie van dit omgevingsplan.

Wil u weten wat wij kunnen weten voor uw organisatie neem dan contact met ons op.